H.H.第三世多杰羌佛 詩詞歌賦 《人道歌》

H.H.第三世多杰羌佛除了說法、傳授聖義普渡眾生的解脫佛法以外,還專門寫了一首非宗教人士的“人道歌”,這首“人道歌”,體顯出淵博高廣、才華橫溢的學識,詞句文風古樸豪放,有氣吞山河日月之魄,但又內涵婉約典雅而百媚含情之美,該“人道歌”堪為耀古騰今的至善傑作。佛陀知道有的人是不學佛的,但至少應做一個真正具有人性品質的人,才不會有失人道,因此特別離系宗教,不帶宗教觀點,以純淨的科學理念角度,告訴了人們人與宇宙、人與萬事萬物、人與人之間的關係,塑造了作人之良善道德指南,作為一個人應該確立具備什麼樣的人性品格,才不愧為為人之本,才會讓世界充遍和善吉祥、幸福長安。

《人道歌》 作者:H.H.第三世多杰羌佛

乾坤浩渺然,沉浮其萬物。生滅復流轉,於人納歸宿。成住壞滅空,如是恆輪續。醉夢過遊場,剎那異風骨。莞爾一笑了,歸元因果律。

為人思立本,來時兩手空。勤勞奮好習,衣祿誰與豐。爾際樂錦屋,任遊普天通。思析在有情,其身今可容。諸享非余製,唯眾乃恩公。

人道之何如,物兮至善存。慎護則遠污,惡為蓄臭輪。上善眾若水,厚德載物平。視眾為待親,慈捨達良辰。其肺見肝然,凡事讓幾成。

尊長其助弱,敬老勤護幼。去驕而多閱,利前棄爭鬥。縱臨雷霆震,辱謗污穢羞。回向施仁德,心行則善優。依稀絲竹聲,彷彿肚遊舟。

輪迴兮不息,諸有之無常。少風奄然逝,覺後在黃粱。道歌者甘露,眾善唯吉昌。諸惡莫作染,心行則燦光。德遙上蒼漢,人道真善剛。

老子《道德經》第七十七章

「天之道,其猶張弓與?高者抑之,下者舉之;有餘者損之,不足者補之。

天之道,損有餘而補不足。人之道,則不然,損不足以奉有餘。

孰能有餘以奉天下?唯有道者。

是以聖人爲而不恃,功成而不處,其不欲見賢。」

人的本質是:損不足而奉有餘的。而天道、神仙道人是:損有餘而補不足的,恰恰相反的。

他做任何事情付出的勞動希望少一點,獲得的利益多一點,他以獲利多拿到的俸祿多,自己損失少,這就是人,人就是這樣,正因為如此,這個人就永遠轉輪,他必須轉輪,因為他是自私、狹隘的,只能墮落可憐的果中。

天道是損有餘而補不足啊,做任何事的時間,面對大眾時,自己損失有餘,而補回來的利益少,他追求的就是:損有餘而補不足,這就是成仙之道,否則你別想成為高人。

至於應無所住,歸真於性體,而佛教除了上述天道的境界以外,行四無量心之境以外,十善以外,那麼他反過來,他還不執染,連自我都會忘掉,性空能與宇宙融為一體,這要靠實際功夫的。

發表迴響

Up ↑

%d